Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.08.06

Új Alapszabály tervezete

A következő közgyűlésen szükséges új Alapszabály elfogadása, hogy megfeleljünk a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek.

 

Az alábbiakban található az Alapszabály tervezete.

 

A

Túra Garázsfenntartó Szövetkezet

A l a p s z a b á l y a

 

 

Egységes szerkezetben, utolsó módosítás: 2019……..

 

 

 

 

I.

BEVEZETŐ RÉSZ

 

 1. A szövetkezet elnevezése:           Túra Garázsfenntartó Szövetkezet

(továbbiakban: szövetkezet)

 

 1. A szövetkezet székhelye:                   …………………………………
 2. A szövetkezet célja: a szövetkezetben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával épületeket fenntartson, a szövetkezet célját szolgáló létesítményeket üzemeltessen, és mindezek rendeltetésszerű használatáról gondoskodjon.

 

A szövetkezet az un. Volán-telep szomszédságában, a Budai Nagy Antal úton fekvő területen 242 garázs fenntartásáról (üzemeltetéséről, karbantartásáról és felújításáról) gondoskodik, az ingatlan-nyilvántartásban a dunaújvárosi 3616/??? hrsz. alatt ???? m2 alapterülettel van bejegyezve.

 

 1. A szövetkezet tevékenységi köre:

 

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység)

 

A szövetkezet tevékenységi körében megszervezi az épületek állagvédelmét, a szövetkezeti gazdálkodást, számviteli, pénzkezelési és ügyviteli teendőket, kialakítja működésének belső rendjét.

 1. A szövetkezet elektronikus címe, ahol egyben biztosítja a hivatalos iratok átvételét: tura.garazs@freemail.hu

 

II.

A SZÖVETKEZET SZERVEI, MŰKÖDÉSE

 

 1. A szövetkezet szervei és tisztségviselői:

 

a./ közgyűlés

b./ ügyvezető elnök

c./ felügyelő bizottság feladatainak ellátásával megbízott tag.

 

 

 1. A szövetkezet legfőbb szerve a közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot.

 

 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, melyet jogszabály, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (új Ptk.) valamint a lakásszövetekről szóló 2004. évi CXV. tv. (továbbiakban Lsztv.) a közgyűlés hatáskörébe utal, különösen:

 

 • az alapszabály módosítása,
 • az ügyvezető elnök, valamint a felügyelő bizottság feladatainak ellátásával megbízott tag megválasztása, felmentése, díjazásuk megállapítása,
 • könyvvizsgáló szükség szerinti vagy esetleges megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 • beszámolók és a tárgyévi költségvetés (költségelőirányzat) elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, illetőleg a veszteség fedezetének forrásáról, szükség esetén pótbefizetés elrendeléséről,
 • a szövetkezet egyesülésének, szétválásának, és a szövetkezet megszűnésének elhatározása,
 • a kiválással kapcsolatos vagyon megosztása,
 • döntés szövetkezeti érdekképviseleti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről,
 • tisztségviselő ellen kártérítési per indításának elhatározása, illetőleg büntetőfeljelentés megtételéről való döntés,
 • 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint összeget meghaladó hitel felvételről való döntés,
 • 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint egyedi, vagy tartós jogviszony esetén éves viszonylatban ezen számított értéket meghaladó szerződés kötése vagy egyéb vagyoni jellegű kötelezettség vállalás,
 • helytállási kötelezettség vállalása (pl. kezesség),
 • mindaz, amit az Lsztv. vagy a jelen alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

 

 1. A közgyűlés összehívása, megtartása:

 

 • A közgyűlést – ha az Lsztv. másként nem rendelkezik - az ügyvezető elnök hívja össze. A közgyűlést, szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést a szövetkezet székhelyére, vagy Dunaújváros közigazgatási területén más megfelelő helyre kell összehívni.
 • A tagokat a napirend közlésével kell meghívni, a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között – Lsztv. 16.§. (2) pontjában foglalt sürgősségi eseteket kivéve - legalább 15 napnak kell eltelnie. Ezzel egyidejűleg a garázssoron (………… hrsz.) jól látható helyen ki kell függeszteni a meghívó egy példányát.
 • A közgyűlés összehívható hirdetményi úton is, mely esetben a hirdetményt az interneten országosan elérhető, nyomtatott formában Dunaújvárosban és környékén ingyenesen terjesztett, hetente megjelenő dunaújvárosi Szuperinfóban kell közzétenni – a sürgősségi eseteket kivéve - a közgyűlés tervezett időpontját megelőzően legalább 15 nappal korábban. Ezzel egyidejűleg a garázssoron (…………….. hrsz.) jól látható helyen ki kell függeszteni a hirdetmény egy példányát.
 • A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok több mint felét képviselő tag képviselve van.
 •  Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, vagy ilyen ok miatt berekesztésre került a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos - a közgyűlés berekesztése esetén az ezt követően fennmaradó – napirenddel újabb közgyűlést kell tartani (megismételt közgyűlés). A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés meghívójában az eredeti közgyűlés határozatképességétől függő feltétellel a határozatképtelen közgyűlés napjára is kitűzhető. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, de csak az eredeti napirendben szereplő kérdésekben hozhat határozatot. Az Lsztv. 17.§ (3) bekezdésében foglalt esetekben nem lehet megismételt közgyűlést tartani.
 • A közgyűlésen garázsonként egy–egy szavazatot lehet figyelembe venni. Jelenleg az összesen leadható szavazatszám a garázsok számának megfelelően: 148 (Egyszáznegyvennyolc). Amennyiben a garázsnak egy tulajdonosa van, a tulajdonost egy szavazat illeti meg. Amennyiben egy garázsnak több tulajdonosa van, úgy ebben az esetben is garázsonként csak egy szavazatot lehet figyelembe venni, aminek módjára a tulajdonostársaknak nyilatkozniuk kell, közös nyilatkozat hiányában a jelenlévő tulajdonos nyilatkozata irányadó. Több jelenlévő tulajdonos különböző nyilatkozata esetén az adott garázsra eső szavazatot figyelmen kívül kell hagyni a határozatképesség megállapítása és határozathozatal során. Amennyiben a szövetkezet maga szerzi meg valamely garázs tulajdonjogát, úgy ezt a garázst a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni, szavazati jog ehhez a garázstulajdonhoz nem kapcsolódik.
 • A tagot a közgyűlésen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással bárki képviselheti.
 • A közgyűlés a határozatait, amennyiben törvény vagy a jelen alapszabály vagy a közgyűlés eltérően nem rendelkezik, a jelen lévő tagok több mint felének szavazatával és nyílt szavazással hozza.
 • Ügyvezető elnök tartozik a közgyűlési határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani.

 

 1. Az ügyvezető elnök:

a./ A szövetkezet ügyvezetését az ügyvezető elnök látja el, akit a közgyűlés 5 évi határozott időtartamra választ meg titkos szavazással. Ügyvezető elnöki tisztségre olyan természetes személy is megválasztható, aki nem tagja a szövetkezetnek. Tevékenységéért a közgyűlésnek felelős.

 

Az ügyvezető elnök 2019. …………. napjától kezdődő 5 évi időtartamra, azaz 2024……….. napjáig terjedő időre: ………………………

 

Az ügyvezető elnök jogosult és köteles különösen:

 

 • A közgyűlés határozatainak megfelelően irányítani a szövetkezet tevékenységét.
 • Dönteni mindazon az ügyekben, amelyeket jogszabály, alapszabály, közgyűlési határozat nem utal más szerv hatáskörébe.
 • Gondoskodni a közgyűlési döntések előkészítéséről, összehívásáról és a közgyűlési döntések és végrehajtásáról.
 • Rendszeresen ellenőrizni az épületek állagát, gondoskodni a megfelelő karbantartásról, üzemeltetésről.
 • Gondoskodni a felújítási munkák előkészítéséről, megvalósításáról.
 • Gyakorolni a munkáltatói jogkört az esetleges alkalmazottak felett.
 • Eljárni a fizetési kötelezettségüket nem teljesítőkkel szemben.

 

 1. A szövetkezet képviselete, cégjegyzése

A szövetkezet képviseletére és cégjegyzésére 2019………... napjától kezdődő ……… 5 évre  azaz 2024 ………. napjáig terjedő időre                    sz. alatti lakos jogosult, aki önállóan jogosult a szövetkezet törvényes képviseletét harmadik személyek felé - így a bíróságok és más hatóságok előtt – ellátni.

 

A szövetkezet cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető elnök az előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá önállóan a nevét írja, a jelen okiratot ellenjegyző ügyvéd által hitelesített aláírás-mintában foglaltaknak megfelelően.

 

 1. A Felügyelő bizottság feladatainak ellátásával megbízott tag

A szövetkezet közgyűlése a tagok érdekében a szövetkezet egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzés céljából felügyelő bizottság feladatainak ellátásával megbízott tagot választ 5 évi határozott időre, titkos szavazással.

A felügyelőbizottság feladatainak ellátásával megbízott tag a tagok érdekében a szövetkezet egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést végez. A közgyűlés kizárólag ezen tag véleményének birtokában dönthet érvényesen az éves beszámoló elfogadása tárgyában.

 

A szövetkezet felügyelő biztosságának feladatai ellátásával megbízott tag

…………………………………………………….

 

 

 1. Tisztségviselőnek egy személy több lakásszövetkezetnél (garázsszövetkezetnél) is megválasztható, a jelölt azonban a több tisztségre történő jelölésről az érdekelt lakásszövetkezeteket (garázsszövetkezeteket) előzetesen – írásban - tájékoztatni köteles.

Tisztségviselővel szemben a jogszabályok által előírt esetleges szakmai követelményen kívül további szakmai követelmény nincs

III.

TULAJDONI ÉS HASZNÁLATI VISZONYOK

 

 1. A szövetkezetnél a tulajdoni viszonyok az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a./ a szövetkezet közös tulajdonában van 3612 hrsz. alatt nyilvántartott 7055 m2 nagyságú kivett garázs, udvar művelési ággal megnevezett ingatlan, valamint a külső elektromos vezeték hálózata. Ezek könyv szerinti értéke alakuláskor 260.000.- Ft volt.

b./ Az egyes szövetkezeti tag/tagok tulajdonában van az önálló helyrajzi számon nyilvántartott gépkocsi tároló felépítmény (garázs).

 

IV.

A SZÖVETKEZET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. A szövetkezet gazdálkodása:

a./ A szövetkezet éves költségelőirányzat alapján gazdálkodik, melyet a közgyűlés állapít meg.

b./ A szövetkezet tevékenységének gazdasági alapja a tag és nem tag tulajdonosok fenntartással és felújítással kapcsolatos befizetései és a működéssel kapcsolatos egyéb bevételek (kamatok).

c./ A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulásként fenntartási költséget fizet, melyet garázsonként külön-külön kell megállapítani és nyilvántartani. A fenntartási költség mértékét a közgyűlés garázsonként határozza meg, jelenleg évi 5.000.- Ft. A fenntartási költség azt a tagot, tulajdonost terheli, aki az adott év január 01. napján a garázs tulajdonosa.

d./ A gazdálkodással összefüggő számviteli tevékenységet a hatályos számviteli törvény és annak végrehajtási szabályai szerint kell végezni.

 

V.

TAGSÁGI VISZONY

 

 1. A tagsági viszony keletkezése:

A szövetkezet tagja lehet természetes és jogi személy, aki

a./ garázstulajdonnal rendelkezik a szövetkezet tulajdonában álló földterületen,

b./ írásbeli nyilatkozatban önként kéri tagként való felvételét, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,

c./ írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy a szövetkezet céljának megfelelően előírt fizetési és más kötelezettségét teljesíti.

 

A tagok felvételéről az ügyvezető elnök 30 napon belül dönt. Ha a garázs több személy tulajdona, mindegyik tulajdontárs kérheti a szövetkezeti tagként való felvételét, közgyűlésen történő szavazati joguk gyakorlására azonban a II.4. pont rendelkezései irányadóak.

 

 1. A tagok jogai különösen:

A tagok a szövetkezet valamennyi alapvető kérdésében jogosultak dönteni, saját személyükben különösen jogosultak arra, hogy

a./ A közgyűlésen megjelenjenek, ott felszólaljanak, indítványt, javaslatot tegyenek a szövetkezet működésére, gazdálkodására vonatkozó határozatok meghozatalában.

b./ Jelöljék és megválasszák a szövetkezet tisztségviselőit, illetőleg azokat visszahívják, továbbá, hogy a szövetkezetben megválasztásuk esetén tisztséget töltsenek be.

c./ A szövetkezet tagságát érintő ügyekben az ügyvezető elnöknél és a szövetkezet más szerveinél, tisztségviselőjénél tájékozódjanak, az általuk tapasztalt hibákat és hiányosságokat e szervek tudomására hozzák.

d./ Az épületnek a közös használatra szolgáló részeit, felszereléseit, berendezéseit a többi tagot megillető használati jog sérelme nélkül használják.

 

 1. A tagok kötelezettségei:

A tagok kötelezettsége különösen:

a./ Az alapszabály rendelkezéseit betartsák.

b./ A szövetkezet eredményes működését személyes tevékenységükkel minden tőlük elvárható módon segítsék.

c./ Fokozott gondosságot tanúsítsanak a szövetkezeti vagyon védelmében.

d./ A magántulajdonban álló garázst rendeltetésszerűen más tag és nem tag tulajdonosok érdekeinek megsértése nélkül használják, gondoskodjanak annak megfelelő állagmegóvásáról.

e./ A fenntartási költséget a szövetkezet közgyűlése által garázsonként külön-külön megállapított mértékben kötelesek évente, de legkésőbb tárgyév november 15.-ig, a szövetkezet pénzintézeténél vezetett számlájára befizetni. A tag és nem tag tulajdonos köteles fenntartási költséget fizetni. E kötelezettségét a garázs használatának körülményei nem befolyásolhatják. A tulajdonostársak felelőssége egyetemleges. A költséghátralék megfizetése érdekében az ügyvezető elnök jogosult az adóst legalább 8 napos határidő megjelölésével felszólítani, és annak eredménytelensége esetén vele szemben fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezni és pert indítani.

f./ A garázstulajdonban bekövetkezett mindennemű változást, különösen tulajdonos vagy egyéb vagyoni jog jogosultjának változását, személyes adataik, különösen lakcímük esetleges változását a változást követő 8 napon belül írásban bejelenteni a szövetkezet ügyvezető elnökéhez.

 

 1. Tagsági viszony megszűnésére a Ptk. 3:358 § - 3:360§ rendelkezéseit, valamint az Lsztv. rendelkezéseit kell alkalmazni, tag törléséről és a vele történő elszámolásról az ügyvezető elnök gondoskodik. öröklés vagy jogutódlás esetén az elszámolás az örökösökkel, ill. a jogutóddal történik.

 

 1. Ha a tagsági viszony megszűnik – függetlenül a megszűnés módjától – a volt tag – túlfizetés esetét kivéve – semmiféle visszafizetést nem követelhet.

 

 1. Az ügyvezető elnök köteles a tagokról és a nem tag tulajdonosokról nyilvántartást vezetni.

 

7./ A szövetkezet bármely tagja és nem tag tulajdonosa keresettel kérheti a bíróságtól a szövetkezet vagy bármely szerve által hozott olyan határozat hatályon kívül helyezését, amely jogszabályba, vagy alapszabályba, vagy más belső szabályzatba ütközik, azonban kötelező a bírósági eljárás megindításának szándékát a felügyelő bizottság feladatinak ellátásával megbízott tag részére írásban bejelenteni, egyebekben különösen az Lsztv. 9.§. (4)-(7) rendelkezései irányadóak. 

 

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a lakásszövetkezetekről szóló 2004 évi CXV tv. és egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Dunaújváros, 2019.

 

                                                                                              ……………………………

                                                                                                          …………….

                                                                                                      ügyvezető elnök

 

Ellenjegyzem, egyben alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján hatályos – tartalmának.

A jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére az adott okot, hogy a szövetkezet döntött alapszabályának a Ptk. és a lakásszövetekről szóló 2004. CXV tv. rendelkezéseinek megfelelő módosításáról és a vezető tisztségviselők megválasztásáról. A régi alapszabály helyébe a jelen alapszabály rendelkezései lépnek, valamennyi pont vonatkozásában.

 

Dunaújváros, 2019.

                                                           …………………………

                                                     Dr. Hanák Tamás ügyvéd

                                                     2400 Dunaújváros, Vasmű út 29.I.1.